Keliautojų būrys "Vedlys"
Gerbk save, šalia esantį ir aplinką kurioje esi !


Kodėl žmogų traukia keliauti?

Ne dėl to, kad abejotume, ar keliauti verta, ne, – mes visi gerai žinome, kad keliauti gera! Bet pamąstykime, – KODĖL?

Žmogus siekia gyvenimo pilnumos, o ją suteikia tik visapusiškas jo pažinimas. Šiuolaikinė civilizacija yra sukaupusi milžiniškus žinių apie pasaulį fondus: fonotekas, fototekas…. Neiškeldamas kojos iš kambario, žmogus gali pasisemti koncentruotų žinių ir vaizdų apie tolimiausius Žemės kampelius.

Bet juk tai nenumaldo jo noro pajusti pasaulį pačiam, prisiliesti prie gaivalingo jo pulso, jausti Arktikos šaltį ir Karakumų karštį, vėjo alsavimą ir viesulo jėga, rasos žerėjimą ir ledynų spindesį.

Todėl kelionės nėra vien laisvalaikio praleidimo būdas, tuščia pramoga. Dažnai jos tampa neįkainuojama ir nieko nepakeičiama gyvenimo mokykla.

Meilę gamtai geriausiai ugdo betarpiškas prisilietimas prie jos paslapčių ir didybės, kartais ir žiaurios. Kad ir kiek žmogus, nugalėdamas gamtą, bepatirtų sunkumų, visada jis atsigęžęs į ją ir jausmų pasauliu, kurio diapazonas platus, atras vietos suvokimui bei gerėjimuisi ramios lygumų upės Mūšos srovenimui ir galingu Muksiu, pavasarį kvepiančiais arimais palei Šventają ir nunokusių kedrų aromatu Sibiro platybėse.

Ne tik žmogus keičia gamtą, bet ir bendravimas su gamta keičia žmogų. Kelionėse pasisemti įspūdžiai, žinios yra dažnai tik išorinė vertybių pusė.

Vidinė, gilesnioji, yra ne taip lengvai pasveriama ir suvokiama. Žinios žmogaus dar nedaro asmenybe. Mokėjimas suvokti, jausti, pažinti ir įveikti supantį gamtos pasaulį išmoko žmogų teisingai orientuotis savo viduje, sverti ir vertinti kitų žmonių dvasines savybes.

Kelionėse jos išryškėja, nes kelionės – tai ne vien gražūs saulėlydžiai prie laužo, gitara ir dainos. Tai ir kuprinės diržų nuveržti pečiai, ir prakaito druska, ir išretintas aukštikalnių oras, ir šaltos, klastingos kalnų upės. Kelionėse išbandoma ir užgrūdinama fizinė ištvermė. Bet dar dažniau kelionėse išbandoma – dvasinė ištvermė, žmogaus vidinių vertybių visuma, ypač gražiausia iš jų – kolektyviškumo jausmas.

Bet kelionėse vien polėkių neužtenka, vien romantikos troškimu pasikliauti negalima. Gamta yra gamta, ji ir jauki, ir žiauri. Nuo Skoto  laikų Arktikos ir Antarktidos klimatas nepašvelnėjo. Nepažemėjo ir Everestas (Džomolungma), nesunyveliavo niekas kalnų upių, neįmanoma sustabdyti ir lekiančių lavinų.

Kelionėse daug kur tyko pavojai.

BET PAVOJINGIAUSIAS IŠ VISŲ PAVOJŲ – TAI KELIAUTOJO NEŽINOJIMAS. NEŽINOJIMAS, ATRODYTŲ, ELEMENTARAUS DALYKO – KAIP KELIAUTI.

Juozas Vaitkus (1978)

“Tikras gyvenimo džiaugsmas būna tada, kai sieki tikslo, kurį laikai didingu; būti su gamtos jėga, o ne karščiuojančiu egoistišku mažu grumsteliu, amžinai dejuojančiu ir verkšlenančiu, kad pasaulis nepasiaukoja padaryti laimingu.

Aš noriu, kad mirdamas būčiau visiškai sunaudotas, nes kuo daugiau dirbu, tuo esu gyvesnis. Džiaugiuosi gyvenimu dėl jo paties.

Gyvenimas man – tai dovana, tai ne nudegęs žvakigalis, o žėrintis fakelas, kurį aš nutveriu akimirksniui, ir noriu, kad jis suliepsnotų visu ryškumu, kai perduosiu jį ateities kartoms.”

Nevyriausybinė organizacija, asociacija

PADEDA jaunimui formuoti savo fizinius, protinius, dvasinius gebėjimus, juos pritaikyti ne tik gamtoje, bet ir praktiniame visuomenės gyvenime.

UGDO patriotiškumą, pilietiškumą, istorines tradicijas, užtikrina prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą, pagarbą gamtos ir kultūros paveldui, gamtinei bei gyvenamajai aplinkai, puoselėja turistines žygeivystės tradicijas.

SKATINA mokinius domėtis turizmu, žygeivyste, kaip universalia sveikatingumo veikla. Formuoja supratimą apie turizmą kaip apie vieną iš savisaugos ir saviauklos priemonių.

MOKO išlikimo gamtoje pagrindų, suteikiant teorinių žinių ir praktines galimybes tobulėti savarankiškai ateityje.

SUTEIKIA galimybę jaunai asmenybei suprasti žmogaus keliavimo naudą, prasmę, svarbą gamtos ir civilizacijos erdvėje.

Užsiėmimų metu supažindinama su išgyvenimo gamtoje samprata, išlikimo galimybėmis, esama patirtimi, priemonėmis, būdais. Pateikiama esminė informacija apie pirmąją pagalbą, ugnies, įvairių medžiagų panaudojimą. Praktiniai užsiėmimai vykdomi vasaros stovyklos metu, žygiuose, visų metų laikais, varžybose, turistiniuose raliuose.

Tikslai ir uždaviniai

Pagrindinis būrio tikslas – telkti ir ugdyti jaunimą siekiant užtikrinti jo užimtumą bei savirealizaciją, skatinant prasmingas ir visuomenei naudingas veiklas.

Plėtoti turizmą kaip pasaulio pažinimo, efektyvaus poilsio, žmogaus rekreacinių poreikių tenkinimo priemonę, skiriant prioritetą aktyviom keliavimo formoms, padedančioms ugdyti sveiką, ištvermingą, aukštos dorovinės kultūros žmogų – Lietuvos patriotą.

Ugdyti jaunimo ir keliautojų meilę gimtajam kraštui, nukreipiant juos gamtosaugos ir kraštotyros darbui, siekti, kad turizmas tarnautų dvasiniam Lietuvos atgimimui.

Skiepyti patriotiškumą, pilietiškumą, istorines tradicijas, užtikrinant prasmingą ir turiningą laisvalaikio praleidimą, pagarbą gamtos ir kultūros paveldui, gamtinei bei gyvenamajai aplinkai, puoselėjant turistines žygeivystės tradicijas.

Padėti jaunam žmogui formuoti savo fizinius, protinius, dvasinius gebėjimus, juos pritaikyti ne tik gamtoje, bet ir praktiniame visuomenės gyvenime.

Skatinti jaunus žmonės domėtis turizmu, žygeivyste, kaip universalia sveikatingumo veikla. Formuoti supratimą apie turizmą kaip apie vieną iš savisaugos ir saviauklos priemonių.

Siekti, kad mokiniai ugdytų estetinę nuovoką ir dailės raiškos gebėjimus, dvasiškai augtų ir įgytų kultūrinės kompetencijos pagrindus.

Mokyti išlikimo gamtoje pagrindų, suteikiant teorinių žinių ir praktines galimybes tobulėti savarankiškai ateityje.

Suteikti galimybę jaunai asmenybei suprasti žmogaus keliavimo naudą, prasmę, svarbą gamtos ir civilizacinėje erdvėje.

Siekti ir ugdyti įvairiapusišką, socialiai laimingą, ekologiškai mąstančią, dorą asmenybę,  gebančią pažinti jį supančią aplinką, reikšti savo mintis, idėjas įvairiais raiškos būdais.

Suburti švietimo įstaigų neformalaus ugdymo turistų, sporto, sveikatingumo, menų būrelių narius į vieningą būrį siekiant tikslų.

Atstovauti būrio narių interesams ir juos ginti.

Koordinuoti savo narių veiklą.

Konsultuoti jaunimą jam rūpimais laisvalaikio užimtumo, dalyvavimo aktyvioje veikloje galimybių ir kitais klausimais.

 
 
 
 
Parašykite
Paskambinkite